sahathai

“มนุษยชาติมีพันธะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็ก”

เด็กที่เกิดจากแม่ท้องไม่พร้อม
เด็กที่แม่คลอดแล้วทิ้ง
เด็กในครอบครัวยากจน แม่ต้องออกไปทำงานตั้งแต่ลูกยังแบเบาะ
เด็กที่อยากเรียนหนังสือแต่ครอบครัวไม่มีกำลังส่ง
เด็กที่ถูกทิ้งไว้กับยายที่ป่วยเรื้อรัง
เด็กที่พ่อแม่ตายเพราะติดเชื้อเอดส์

อนาคตของเด็กเหล่านี้จะเป็นเช่นไร

ประวัติความเป็นมา

สหทัยมูลนิธิ เป็นมูลนิธิเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์การสาธารณกุศลตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เดิมใช้ชื่อว่า “โฮลท์สหทัยมูลนิธิ” จนถึงปี พ.ศ.2527 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหทัยมูลนิธิ” More...

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและดำเนินการให้เด็กทุกคนมีชีวิตอยู่ในครอบครัวของตนเองอย่างมั่นคงผาสุก
  2. ช่วยจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็กที่ไม่อาจจะอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ More...

คณะกรรมการอำนวยการ

  1. นางดาราวรรณ ธรรมารักษ์ : ประธานกรรมการอำนวยการ
  2. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ คันธเสวี : รองประธาน More...

โครงการต่างๆ

ปัจจุบัน มูลนิธิดำเนินโครงการใหญ่ 6 โครงการ คือ

  1. กลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว More...

งานในอดีต

สหทัยมูลนิธิเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนันทนาการผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไข้เด็กที่ต้องจากบ้านมารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยได้ริเริ่มทำที่โรงพยาบาลเด็ก.. More...

งานในมิติอื่นๆ

มูลนิธิจัดทำโครงการพัฒนาบริการทางสังคมสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เพื่อส่งเสริมให้เด็กอยู่ในครอบครัว (โครงการคืนเด็กสู่บ้าน) More...

ร่วมสนับสนุนเรา

สหทัยมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่บริจาคให้มูลนิธิ ไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีได้ More...

สหทัยมูลนิธิ Holt Sahathai Foundation
850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 - แผนที่
โทรศัพท์ : 02-3818834-6 โทรสาร : 02-3818837
EMail: info@sahathai.org