รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 ตำแหน่ง

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่

สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า
 

สถานภาพ   พนักงานประจำ/เต็มเวลา

เวลาปฏิบัติงาน  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ระยะเวลาทดลองงาน   4 เดือน

อัตราเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 

1.เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการครอบครัว  3 ตำแหน่ง คือ

นักสังคมสงเคราะห์

1.จบปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

3.มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

5.มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

 

นักพัฒนาเด็กและครอบครัว

1.จบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

3.มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

5.มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

 

2.เจ้าหน้าที่งานครอบครัวอุปถัมภ์  2 ตำแหน่ง คือ

นักสังคมสงเคราะห์

1.จบปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

3.มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

5.มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

 

นักพัฒนาเด็กและครอบครัว

1.จบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

3.มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

5.มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

 

3.เจ้าหน้าที่งานครอบครัวบุญธรรม 2 ตำแหน่ง คือ

นักสังคมสงเคราะห์

1.จบปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์

2.มีทักษะภาษาอังกฤษดีทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล หรือสนใจพัฒนาทักษะด้านนี้

3.ปรับตัวดี มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและผู้ใหญ่ได้

4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด มีการตัดสินใจที่ดี

5.มีทักษะในการให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจแก่เด็กและผู้ใหญ่

 

นักพัฒนาเด็กและครอบครัว

1.จบปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีทักษะภาษาอังกฤษดีทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล หรือสนใจพัฒนาทักษะด้านนี้

3.ปรับตัวดี มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและผู้ใหญ่ได้

4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด มีการตัดสินใจที่ดี
5.มีทักษะในการให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจแก่เด็กและผู้ใหญ่

4. เจ้าหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ

  • ผลิตสื่อ (Infographic) โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดิโอคลิป ป้ายไวนีล ฯลฯ) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • เผยแพร่ข้อมูล และระดมทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อสำหรับงานของแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
  • ดูแลปรับปรุง Website ของมูลนิธิให้มีความทันสมัย น่าสนใจ
  • ลงพื้นที่ ร่วมประชุม เก็บข้อมูล เก็บภาพ เพื่อผลิตสื่อ หรือใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่งาน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาตรี หากจบด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีประสบการณ์งานด้านการทำสื่อออนไลน์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่  ใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่อง Social media
4. เห็นคุณค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

โทร. 02-3818834-6 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  แบบฟอร์มสมัครงาน

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

Facebook สหทัยมูลนิธิ