สำนักงานภาคใต้

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2540 เป็นต้นมา มูลนิธิได้เปิดให้บริการแก่ครอบครัวที่อยู่ในภาวะวิกฤติในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานคือ

1. เสริมกำลังครอบครัวที่ประสบปัญหาให้สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานไว้ในครอบครัว ได้อย่างปกติสุขและป้องกันมิให้เด็กถูกทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย ถูกล่วงละเมิด ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ด้วยการจัดบริการตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ

2. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชนในท้องถิ่นระดมทรัพยากรทางสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน  รวมถึงส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนัก  มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

Facebook สหทัยมูลนิธิ