โครงการต่าง ๆ

ปัจจุบัน มูลนิธิดำเนินงานด้านสาธารณกุศล 8 โครงการใหญ่ คือ

  1. โครงการฟื้นฟูสภาพครอบครัว ช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาเดือดร้อนต่าง ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อเด็ก ๆ ในครอบครัว ทางมูลนิธิจะให้คำปรึกษาหารือ ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงก่อนวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือต่อไป มีการให้เงินทุนประกอบอาชีพ การให้โภชนาการและอาหารเสริม และดูแลสุขภาพอนามัยแก่เด็กในครอบครัว การให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก ทุนฝึกอาชีพแก่ผู้นำครอบครัว ฯลฯ
  2. โครงการช่วยเหลือมารดาบิดานอกสมรส เป็นการให้ความช่วยเหลือที่พักอาศัย การปรึกษาหารือ การดูแลก่อน-หลังคลอดแก่หญิงที่มีปัญหาตั้งครรภ์นอกสมรส
  3. โครงการครอบครัวอุปการะ เป็นการจัดหาครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาครอบครัวที่อายุระหว่าง แรกเกิด-6 ปีเป็นการชั่วคราว เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน โดยทางมูลนิธิจะติดตามและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ในทุกด้าน
  4. โครงการครอบครัวบุญธรรม เป็นการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กกำพร้าที่ปราศจากครอบครัว
  5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เป็นโครงการร่วมระหว่างมูลนิธิกับกรมประชาสงเคราะห์(ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) โดยมูลนิธิจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานกับเด็กกำพร้า อายุแรกเกิด-5 ปี เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก มุ่งให้เด็กได้ตระหนักในคุณค่าและพอใจตัวเอง ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
  6. โครงการนันทนาการผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไข้เด็กที่ต้องจากบ้านมารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัจจุบันมูลนิธิจัดส่งนักพัฒนาการเด็กลงทำงานใน “ห้องเล่น” ของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  7. โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวภาคใต้ ให้บริการแก่ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย หรือเลี้ยงดูเด็กอย่างไม่เหมาะสม ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยเบื้องต้นมีบริการหลักในด้านการฟื้นฟูสภาพครอบครัว ช่วยเหลือบิดามารดานอกสมรสและครอบครัวอุปการะ
  8. โครงการให้บริการหลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อให้การสนับสนุนต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอจากบุตรบุญธรรม ครอบครัวบุญธรรม และครอบครัวโดยกำเนิดของบุตรบุญธรรม รวมทั้งพัฒนาบริการที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

นอกจากนี้มูลนิธิยังมีโครงการย่อยเสริมโครงการใหญ่ เช่น โครงการทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสด้วยการจัดกิจกรรมสโมสรเด็กสหทัย โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โครงการให้การศึกษาเสริมความรู้แก่บิดามารดา โครงการสายสัมพันธ์ซึ่งเปิดรับอาสาสมัครดูแลเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ให้รู้จักการสร้างสัมพันธภาพ ด้วยการเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอและเฉพาะเจาะจง โครงการผ่าตัดรักษาสภาพความพิการของเด็ก โครงการค่ายฤดูร้อน ฯลฯ

Facebook สหทัยมูลนิธิ