โครงการต่าง ๆ

ปัจจุบัน มูลนิธิดำเนินงานด้านสาธารณกุศล 5 โครงการใหญ่ คือ

1. กลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว ประกอบด้วย 

  • โครงการงานฟื้นฟูสภาพครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผลให้ครอบครัวบางส่วนอยู่ในภาวะวิกฤติ และไม่สามารถคลี่คลายวิกฤติดังกล่าวด้วยตนเองหรือพลังของเครือญาติ ชุมชนเช่นที่เคยเป็นมา หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ หนุนเสริมย่อมส่งผลกระทบในระยะยาวแก่สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กอย่างแน่นอน มูลนิธิเชื่อว่ากระบวนการทางสังคมสงเคราะห์จะสามารถเสริมช่วยให้ครอบครัวเหล่านี้ได้มีทางเลือกโดยจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่ครอบครัว เช่น การวางแผนครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก การช่วยเหลือด้านการเงิน การฝึกอาชีพ และทุนประกอบอาชีพ การให้บริการนมผง ทุนการศึกษาด้วยความเชื่อว่าบริการที่จัดขึ้นจะช่วยให้ผู้ประสบปัญหาเกิดการเรียนรู้ ปรับตัว มีกำลังใจในการพัฒนาตนเอง นำไปสู่ความพร้อมในการทำหน้าที่ดูแลบุตรหลานของตนเอง เป็นการป้องกันการทอดทิ้งเด็กและการละเมิดสิทธิเด็กได้
  • โครงการงานช่วยเหลือมารดาบิดานอกสมรส วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้มีทางเลือก ได้ไตร่ตรอง และมีการตัดสินที่เหมาะสม รวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่จะเกิดมา โดยมูลนิธิจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาการดูแลก่อน-หลังคลอด การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ที่พักอาศัย นมผง-อาหารเสริมการฝากเลี้ยงเด็ก การคุมกำเนิด ฯลฯ

2. โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นการจัดหา ครอบครัวทดแทนชั่วคราวไว้รองรับเด็กที่ครอบครัวมิอาจทำหน้าที่ได้ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีสภาพที่ไม่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กในทุกด้าน ระหว่างที่เด็กอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์มูลนิธิจะติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลี้ยงดูเด็ก นับแต่ปีพ.ศ.2542 เป็นต้นมา มูลนิธิได้เริ่มดำเนินการรับเด็กที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอดส์ที่ครอบครัวที่แท้จริงไม่อาจเลี้ยงดูได้ เข้าไว้ในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับมาตรฐานการเลี้ยงดูและบริการอื่นๆ เช่นเดียวกับเด็กทั่วๆ ไป

3. โครงการครอบครัวบุญธรรม ที่สุดของการช่วยเหลือจะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ครอบครัวที่แท้จริงไม่อาจเลี้ยงดูได้ มูลนิธิจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบในการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างมั่นคงและผาสุกในครอบครัวที่เป็นของตนเองตามนโยบายของมูลนิธิ (มูลนิธิได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม)

4. โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ เป็นโครงการร่วมระหว่างมูลนิธิกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการเปิดรับอาสาสมัครมาช่วยดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

5. โครงการให้บริการหลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อให้การสนับสนุนต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุตรบุญธรรม ครอบครัวบุญธรรมและครอบครัวโดยกำเนิดของบุตรบุญธรรม รวมทั้งพัฒนาบริการที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจประสบการณ์ แลทัศนคติที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

                        นอกจากนี้มูลนิธิยังมีโครงการย่อยเสริมโครงการใหญ่ เช่น โครงการทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสด้วยการจัดกิจกรรมสโมสรเด็กสหทัย โครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โครงการให้การศึกษาเสริมความรู้แก่บิดามารดา โครงการสายสัมพันธ์ซึ่งเปิดรับอาสาสมัครดูแลเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ให้รู้จักการสร้างสัมพันธภาพ ด้วยการเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอและเฉพาะเจาะจง โครงการผ่าตัดรักษาสภาพความพิการของเด็ก โครงการค่ายฤดูร้อน ฯลฯ

Facebook สหทัยมูลนิธิ