สโมสรสหทัย: วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559

“การให้คุณค่า และการตีความ” – พี่ ๆ ฝึกให้น้อง ๆ คิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิน การให้คุณค่าผู้คนที่เราพบเจอ เด็ก ๆ ช่วยกันคิด ยกตัวอย่าง และร่วมกันอภิปรายกันอย่างกระตือรือร้น เป็นอีกกิจกรรมที่ทำให้เห็นว่า เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น วิธีคิด วิธีมองโลกของพวกเขาก็เติบโตขึ้นตามไปด้วย แต่ก็ยังคงต้องการการชี้แนะจากผู้ใหญ่ที่ประสบการณ์มากกว่าเพื่อให้เขาเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมไปพร้อม ๆ กัน

ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ

Facebook สหทัยมูลนิธิ