ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบ "กองทุนนมผงเพื่อเด็กด้อยโอกาส" เพื่อให้เด็กน้อยที่เกิดมาท่ามกลางความไม่พร้อม ได้มีโอกาสเติบโต แข็งแรง สดใส สมวัย

เพราะด็กๆ ในความดูแลของสหทัยมูลนิธินั้น ไม่มีโอกาสที่จะได้กินนมแม่เหมือนเด็กทั่วไป ทางรอดเดียวของเด็กเหล่านี้จึงจำเป็นต้องเป็นนมผง...

ขอให้การขาดโอกาสในชีวิตของเด็กๆ คือการไม่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว เรื่องอื่นๆ พวกเขาควรจะมีโอกาสที่ดีในชีวิตบ้าง พวกเขาควรมีสุขภาพที่ดี ควรได้รับการดูที่เหมาะสม ได้เติบโตท่ามกลางความรัก ความใส่ใจ และมีนมกิน...

ร่วมทำบุญ "ผ้าป่านมผง" ด้วยกันนะคะ

รายละเอียดการทำบุญอยู่ในภาพ และรบกวนแจ้งการโอน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินมายังมูลนิธิด้วยนะคะ

ขอให้การทำกุศลแก่ผู้อื่นในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่สิ่งดีงามตลอดไปค่ะ

Facebook สหทัยมูลนิธิ