ร่วมบริจาคกองทุนนมผงเพื่อเด็กด้อยโอกาส

ใครๆ ก็รู้ว่า "นมแม่" ดีที่สุด

แต่เด็กที่แม่คลอดแล้วทิ้ง เด็กที่ครอบครัวยากจน แม่ต้องไปทำงานตั้งแต่ลูกยังแบเบาะ

เด็กที่แม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่สามารถให้นมได้ เด็กเหล่านี้จะอยู่รอดได้อย่างไร?

สหทัยมูลนิธิ ของเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่อยู่ในความดูแลของสหทัยมูลนิธิผ่าน

 "กองทุนนมผงเพื่อเด็กด้อยโอกาส" 

โดยสหทัยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคที่ได้รับ ใช้สำหรับการจัดซื้อนมผง และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ให้เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

และช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเข้มแข็งต่อไป

 

Facebook สหทัยมูลนิธิ