รับสมัครเจ้าหน้าที่

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์ (งานบริการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม) 1 ตำแหน่ง

- จบปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะภาษาอังกฤษดีทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล หรือสนใจพัฒนาทักษะด้านนี้

- ปรับตัวดี มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและผู้ใหญ่ได้

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด มีการตัดสินใจที่ดี

- มีทักษะในการให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจแก่เด็กและผู้ใหญ่

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

 นักส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 2 ตำแหน่ง
 
- จบปริญญาตรีด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก พัฒนาการครอบครัวและเด็ก จิตวิทยาให้คำปรึกษา สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาเด็ก

มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ สุขภาพ การรักษาพยาบาล และสุขภาพอนามัยเบื้องต้น

- มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

- มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

 

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

สถานภาพ: พนักงานประจำ/เต็มเวลา

เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา: 08.30 – 17.00

ระยะเวลาทดลองงาน: 4 เดือน

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

*** รับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2567

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัคร

Facebook สหทัยมูลนิธิ