Skip to main content
เด็กที่เกิดจากแม่ท้องไม่พร้อม
เด็กที่แม่คลอดแล้วทิ้ง
เด็กในครอบครัวยากจน แม่ต้องออกไปทำงานตั้งแต่ลูกยังแบเบาะ
เด็กที่อยากเรียนหนังสือแต่ครอบครัวไม่มีกำลังส่ง
เด็กที่ถูกทิ้งไว้กับยายที่ป่วยเรื้อรัง
เด็กที่พ่อแม่ตายเพราะติดเชื้อเอดส์

อนาคตของเด็กเหล่านี้จะเป็นเช่นไร

สหทัยมูลนิธิ

สหทัยมูลนิธิ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งก่อตั้งโดยนักวิชาการในวงการสวัสดิภาพครอบครัวและเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 2519 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินงานเพื่อเด็กและครอบครัวโดยไม่แสวงหากำไร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2519 ภายใต้ชื่อ "โฮลท์สหทัยมูลนิธิ" และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "สหทัยมูลนิธิ" เพื่อความเหมาะสม

"สหทัยมูลนิธิ" เชื่อมั่นและตระหนักว่า “สถาบันครอบครัว” เป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมในทุกด้าน การฟื้นฟูและเสริมกำลังครอบครัวให้มั่นคงเพื่อสามารถทำหน้าที่ต่อบุตรหลานได้ตามปกติ คือ ภารกิจหลักของมูลนิธิ

สำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งและต้องการโอกาสในสังคม “สหทัยมูลนิธิ” มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้การพิทักษ์ คุ้มครอง และยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นรัฐภาคี

โครงการต่าง ๆ

ปัจจุบัน มูลนิธิดำเนินโครงการใหญ่ ๆ 5 โครงการ คือ

  1. กลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว
  2. โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นการจัดหา 
  3. โครงการครอบครัวบุญธรรม
  4. โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ 
  5. โครงการให้บริการหลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ร่วมสนับสนุนเรา

ในแต่ละปี... มีเด็กประมาณ 4,000 คน จาก 2,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือจากเรา ผ่านบริการหลัก ได้แก่ การฟื้นฟูครอบครัว การช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม การรับฝากเลี้ยงเด็กในครอบครัวทดแทนชั่วคราว และการจัดหาครอบครัวบุญธรรม ครอบครัวเหล่านี้รอคอย “โอกาส” ที่จะอยู่ร่วมกับเราในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

คุณมีส่วนร่วมกับเรา... เพื่อให้ “โอกาส” นั้นแก่พวกเขาได้

สหทัยมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่บริจาคให้มูลนิธิ ไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีได้

งานอาสา

อาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

สหทัยมูลนิธิ ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิสุขภาพไทย ในการรับอาสาสมัครเข้าไปดูแลเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Facebook สหทัยมูลนิธิ